KOLONIE DLA DZIECKA adres: Środa Śląska ul. Kolejowa 11
Tel.: 731 199 306

Regulamin kolonii ROBOTS edukacja


Troską wychowawców na koloniach ROBOTS edukacja jest bezpieczne,aktywne i twórcze spędzanie czasu przez
dzieci. Wychowawcy starają aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku i umożliwić im aktywne
uczestnictwo w życiu grupy.
1.Regulamin kolonii jest integralną częścią umowy,,Umowa o świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjncych na
kolonii”
2. Kolonie odbywają się w terminach zapisanych w tej umowie.
3. Uczestnikami kolonii są dzieci w wieku 7-13 lat zgłoszeni przez swoich rodziców /opiekunów poprzez złożenie
Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
4.Uczestnicy kolonii przebywają pod opieką wychowawców przez całą dobę.
5.W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice /opiekunowie należy w Karcie zgłoszenia dziecka na
półkolonie wpisać osobę/y : imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, dowód osobisty, pesel. bądż przygotować
stosowne upoważnienie na piśmie.
6. Uczestnik kolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań i przyborów stosownych do miejsca pobytu,zabaw
plenerowych, aktywności na dworze, na basenie oraz w pomieszczeniu i adekwatnych do warunków
atmosferycznych. Powinien mieć strój sportowy,obuwie sportowe kryte, obiwie na zmianę, ręcznik, płyn do
kapieli,mydło i inne potrzebne przybory toaletowe, krem do opalania z filtrem, ubrania na zmianę,kurtkę
nieprzemakalną, bidon, plecaczek na wycieczki Być przygotowanym do kapieli w wodzie : strój kąpielowy, klapki,
ręcznik basenowy
7. Za szkody spowodowane przez uczestnika podczas pobytu na kolonii odpowiadają rodzice lub prawni
opiekunowie i ponoszą odpowiedzialność finansową.
8.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas kolonii oraz za zniszczenia rzeczy
należących do dzieci, a dokonanych przez same dzieci albo innych uczestników. Prosimy, aby dzieci nie miały przy
sobie cennych przedmiotów np. smartfonów,tabletów, biżuterii, odtwarzaczy itp. oraz dużej kwoty pieniędzy.
9.Przed wyjazdem prosimy ewentualnie podać stosowane dotąd przez Państwa środki przeciw wymiotne a jeśli
dziecko jest zobowiązane zażywać leki przepsane przez lekarza to musi ten fakt zostać przed kolonią zgłoszony.
10.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany w programie kolonii w sytuacji niekorzystnej pogody
bądź zdarzeń losowych.
11.Uczestnicy powinni mieć na kolonii ważne legitymacje szkolne.
12.Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych
wypadkach, urazach i problemach wychowawczych., na numer telefonu podany w Umowie i Karcie kawalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pomocy lekarskiej i opiekuńczej.
13.Każdy uczestnik kolonii ma obowiązek przestrzegania regulaminu kolonii. .
14.Uczestnicy kolonii mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu kolonii
- wnoszenia uwag,próśb i skarg oraz propozycji zabaw i gier podczas turnusu.
15.Uczestnicy kolonii mają obowiązek:
- uczestniczyć we wszystkich proponowanych zajęciach o ile niezostał z nich zwolniony przez lekarza albo
wychowawcę
- przestrzegać regulaminu półkolonii oraz regulaminów obowiązujących w placówkach / miejscach pobytu.
- bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
- uczestnikowi nie wolno oddalać się od wychowawców i grupy - -
obowiązuje bezwglednie zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów, zażywania jakichkolwiek środków
niedozwolonych -
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia i stawiać się punktualnie na zajęcia kolonijne
- zgłaszać wychowawcy bądź kierownikowi kolonii wszelkie sprawy związane z własnym zdrowiem, samopoczuciem
oraz ewentualnymi trudnościami w relacjach ze współuczestnikami
- dbać o higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu przebywania i poza terenem

 

- kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
- przestrzegać zasad poruszania się w terenie
- kąpiel jest dozwolona tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod opieka ratownika
- uczestnik musi przestrzegac zasad bezpieczeństwa
- uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów ,wychowawców ,innych osób starszych i samego siebie
16. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje nastepujące konsekwencję:
- Upomnienie przez wychowawcę
- Upomnienie przez kierownika koloni
- Powiadomienie rodziców / opiekunów i szkoły o zachowaniu.
- Skreślenie z listy uczestników kolonii. Rodzic ma obowiązek odebrania dziecka na własny koszt w przeciągu 48 godzin od
chwili powinformowania o takiej sytuacji.
................................................... ........................................................... ...........................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis uczestnika ) ( czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Oświadczenia i zgody :
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w karcie kwalifi- kacyjnej
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kolonii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2018 r. (RODO).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. (RODO).
3. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pierwszej pomocy oraz zawiadomienie służb ratunkowych w sytuacji
zagrażającej zdrowiu lub życiu dziecka.
4. Wyrażam zgode na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu:
a) wykonania zdjęć i filmików z zajęć na kolonii, przesłanie ich na nr tel,email rodzica / opiekuna.
b) umieszczenie zdjęć grupowych i filmików z kolonii na stronie internetowej Organizatora.
5. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej w przypadku szkody wyrządzonej przez moje dziecko.
6. Oświadczam, że zapoznałem się oraz dziecko z regulaminem organizowanych kolonii. Przyjmuję je do wiadomości i
akceptuję ich treść.
7. Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe oraz stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi
informacje o dziecku które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki dziecku podczas organizowanych kolonii.
......................................................      ........................................................................
(miejscowość i data)                           ( czytelny podpis rodzica / opiekuna)
RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.