KOLONIE DLA DZIECKA adres: Środa Śląska ul. Kolejowa 11
Tel.: 731 199 306

Regulamin półkolonii


Troską wychowawców na półkoloniach ROBOTS edukacja jest bezpieczne,aktywne i twórcze spędzanie czasu przez dzieci. Wychowawcy starają aby stworzyd dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku i umożliwid im aktywne uczestnictwo w życiu grupy.


1.Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w jednotygodniowych turnusach.


2. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6-12 lat zgłoszeni przez swoich Rodziców/Opiekunów.


3.Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.30.


4.Dzieci można przyprowadzid najwcześniej o godz.8.00 i odebrad najpóźniej o godz.16.30.


5. Za opóźnienia w odebraniu dzieci powyżej 10 minut będzie naliczana opłata za dodatkowy czas opieki.


6. Rodzice/opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki/stałego miejsca pobytu dzieci na półkolonii i z powrotem.


7. Karta zgłoszenia dziecka na półkolonie jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolonie przez Rodziców/Opiekunów. Dokument ten jest obowiązkowy i tylko na jego podstawie dziecko może uczestniczyd w półkolonii. Karta zgłoszenia dziecka na półkolonie powinna byd podpisana przez prawnych opiekunów dziecka. Rodzic/Opiekun oświadcza,że stan zdrowia dziecka umożliwia mu bycie uczestnikiem półkolonii.


8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisad oświadczenie w Karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie.


9.W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby niż Rodzice/Opiekunowie należy w Karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie wpisad osobę/y : imię i nazwisko, stopieo pokrewieostwa, dowód osobisty, pesel.


10.Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a). spokojnego wypoczynku

b). uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu

c). korzystania ze wszystkich urządzeo i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii

d). wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zabaw i gier podczas turnusu.


11. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:

a).przestrzegad regulaminu półkolonii oraz regulaminów obowiązujących w placówkach / miejscach pobytu.

b). bezwzględnie podporządkowad się poleceniom wychowawców

c).nie oddalad się od wychowawców i grupy.

d). przestrzegad ramowego harmonogramu dnia

e). zgłaszad wszelkie sprawy związane z własnym zdrowiem, samopoczuciem i ewentualnymi trudnościami w relacjach ze współuczestnikami.

f). brad udział w realizacji programu półkolonii

g). zachowad higienę osobistą, schludny wygląd i czystośd

h). szanowad mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).

i). kulturalnie zachowywad się podczas spożywania posiłków

j). przestrzegad zasad poruszania się po drogach.


12. uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrao i przyborów stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze, na basenie oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych. Powinien mied codziennie strój sportowy,obuwie sportowe kryte i obuwie zmienne sportowe, ręczniczek, koszulkę na zmianę oraz bidon. Byd przygotowanym do wyjścia na basen (strój kąpielowy, klapki, ręcznik, ewentualne krem z filtrem ) na wycieczki( plecaczek, buty kryte, bidon)


13. za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie placówek/miejsc pobytu lub podczas wycieczek odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.


14. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceo wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminów będzie karane upomnieniem słownym, naganą na piśmie, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).


15.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez same dzieci albo innych uczestników. Prosimy, aby nie przynosid na półkolonie pieniędzy, ewentualnie małą kwotę na pamiątki itp. na wycieczkach oraz cennych przedmiotów np. smartfonów,tabletów, biżuterii, odtwarzaczy itp.


16.Obiad ( zupa i drugie danie ), suchy prowiant na wycieczkach, owoce oraz wodę do picia ( uzupełniamy bidony) zapewnia organizator. Uczestnicy mogą przynosid własne kanapki lub inne wyżywienie. Organizator jednak nie zapewnia ich przechowywania i podgrzewania.


17.Przed wyjazdami prosimy ewentualnie podad stosowane dotąd przez Paostwa środki przeciw wymiotne


18.Organizator zastrzega sobie możliwośd dokonania zmiany w harmonogramie w sytuacji niekorzystnej pogody bądź zdarzeo losowych.


19.Uczestnicy powinni mied ważne legitymacje szkolne na wyjazd pociągiem.


20.Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych., na numer telefonu podany w Karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pomocy lekarskiej i opiekuoczej dziecku, przez czas w którym dziecko pozostaje pod jego opieką.


21.Plan ramowy półkolonii jest sporządzany przez Organizatora, Kierownika i Wychowawców półkolonii i jest przekazywany Rodzicom/Opiekunom w pierwszym dniu półkolonii, a Organizator najpóźniej na 1 dzieo przed rozpoczęciem półkolonii wyśle wiadomośd sms do Rodziców/Opiekunów z informacjami o jej rozpoczęciu.


22 Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całośd wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwad nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.


23.Bezpośrednią pieczę nad Uczestnikiem sprawują Wychowawcy.24.Wychowawca ma obowiązek:

a).przestrzegad niniejszego Regulaminu

b).prowadzid listę obecności i ewentualnie inne dokumenty powierzone przez Organizatora.

c).prowadzid zajęcia zgodnie z Planem zajęd, zgodnie z najwyższą starannością i profesjonalizmem, w najlepiej pojętym interesie Uczestników

d).sprawowad pieczę i bezpośredni nadzór nad Uczestnikami i nie pozostawiad ich bez opieki

e).zapewnid bezpieczeostwo Uczestnikom wypoczynku

f). szanowad godnośd każdego Uczestnika półkolonii.

g).po zakooczeniu zajęd każdego turnusu półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyd do Organizatora prowadzona dokumentację.


25. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z warunkami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniad organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z dnia 21.01.1997 r. z późniejszymi zmianami.


26.Opłata za półkolonię:

a).Opłatę za półkolonię w kwocie podanej w ofercie należy dokonad przelewem na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy bądź w gotówce po przekazaniu od Organizatora informacji poprzez sms o zakooczeniu zapisów na dany turnus i o terminie dokonania opłaty.

b).Istnieje możliwośd dokonania płatności w dwóch ratach : I rata zaliczka 50% opłaty w dniu otrzymania informacji poprzez sms od Organizatora o zakooczeniu zapisów na dany turnus, II rata 50% opłaty 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

c).Wypełnienie i złożenie podpisanej Karty zgłoszenia dziecka na półkolonie oraz podpisanie umowy, również w formie elektronicznej poprzez emaila ze skanem tego dokumentu obliguje Rodziców/Opiekunów do zapłaty 50% ceny półkolonii, nawet jeśli z różnych powodów zgłoszone dziecko miałoby nie uczestniczyd w półkolonii.

d).Dokonana oplata w całości czy w formie raty nawet jeśli nie została dostarczona Karta zgłoszenia dziecka albo umowa, na półkolonię świadczy o zamiarze uczestniczenia dziecka w półkolonii i nie podlega zwrotowi w sytuacji ewentualnej rezygnacji.

e).Opłata bądź jej częśd nie podlega zwrotowi w sytuacji braku obecności Uczestnika na półkolonii bądź w jakimkolwiek dniu półkolonii.Organizator:
mgr Robert Wijatyk
RW Investments Robert Wijatyk,,ROBOTSedukacja”
ul.Kolejowa 11, 55-300 Środa Śląska
www.robotsedukacja.pl
email: robotsedukacja@wp.pl
tel. 731 199 306

RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.